عمر سرویس پس از نصب لوله های پلی اتیلن

چون لوله های پلی اتیلن بر اساس ویژگی ویسکوالاستیک طراحی می شوند، در معرض پدیده خزش قرار می گیرند که به معنی کاهش مقاومت ماده در معرض کشش و تنش به مرور زمان است. همچنین مدول الاستیسیته پلی اتیلن هم در معرض پدیده خزش قرار می گیرد.

در انتهای عمر کاری از پیش تعیین شده لوله پلی اتیلن، مقاومت و مدول الاستیسیته که حالا مقاومت خزشی آ و مدول خزشی E نامیده می شوند به سطح واقعی طراحی می رسند.

۶ = MRS – حداقل مقاومت مورد نیاز (MPa)

E = مدول خزش (MPa)

مقدار MRS از منحنی های مختلف رگرسیون به دست آمده است. مدول خزش در میان نمودارهای طراحی ضمیمه قرار دارد و در آن ها به صورت تابع زمان و تنش اعمال شده به تعریف می شود. دما ۲۰ درجه سانتیگراد است.

در انتهای عمرکاری تعیین شده ضريب سرویس (ضریب ایمنی در برابر تنش گسیختگی کمانش و تغییر شکل مقادیر مشخص و پیشنهادی دارد .

عمر کاری حقیقی لوله پلی اتیلن بسیار بالاتر است و در انتهای آن ضريب سرویس به سمت صفر می رود یعنی مقاومت خزشی به همان سطح می رسد. در این مرحله تنش مماسی گسیختگی رخ می دهد که در کل به رزین لوله پلی اتیلن و تتش مماسی حقیقی بستگی دارد. اگر طراحی لوله پلی اتیلن بر اساس فرمول رینگ باشد ضریب سرویس ۱۵% افزایش می یابد و كل عمر سرویس هم به همین ترتیب افزایش می یابد اما نه به صورت خطی.

عمر سرویس لوله های پلی اتیلن فشاری

.  t≥ ۱۰۰ سال با کنترل کیفیت

. t≥۵۰ سال با کنترل کیفیت

 عمر سرویس لوله های پلی اتیلن وزنی

.  t≥ ۱۰۰ سال با کنترل کیفیت

. t≥۵۰ سال با کنترل کیفیت

عمر سرویس لوله های پلی اتیلن گاز

.  t≥ ۱۰۰ سال با کنترل کیفیت

. t≥۵۰ سال با کنترل کیفیت

 

کنترل کیفیت

کنترل و تضمین کیفیت و روش های مربوطه از سیستم ایزو ۹۰۰۰ پیروی می کنند و موارد زیر را پوشش می دهند:

  • طراحی و مهندسی
  •  تولید لوله پلی اتیلن
  • جوشکاری و تجهیزات جانبی لوله پلی اتیلن
  • نصب و غرق کردن لوله های پلی اتیلن
  • مدیریت پروژه

باید در غرق کردن لوله های پلی اتیلن زیر دریا از روش غرق کردن به عنوان بخشی از طراحی و مهندسی پیروی کرد که با کنترل کیفیت کامل تمام شود. این مسئله جزو مسئولیت های مه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *